Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookie. Cookie to drobny plik wysyłany przez stronę www i przechowywany w pamięci Państwa przeglądarki internetowej. Wykorzytywane przez nas pliki cookie nie umożliwiają Państwa identyfikacji, używamy ich jedynie w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Przeglądanie strony bez uprzedniej zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej oznacza zgodę na instalację plików cookie w pamięci Państwa przeglądarki. Poprzez zmianę ustawień przeglądarki mogą Państwo zapobiec instalacji plików cookie. Klikając w odpowiedni link znajdą Państwo instrukcje dla następujących przeglądarek: chrome | firefox | IE | opera.
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Ocena użytkowników:  / 27
SłabyŚwietny 

wzór pozwu o zasądzenie alimentówWzór pozwu o obniżenie alimentów wraz z wyjaśnieniami.

Drodzy Państwo, pragniemy przedstawić bezpłatny wzór pozwu o obniżenie alimentów wraz z szeregiem wskazówek, które mogą okazać się Państwu przydatnymi przy sporządzaniu własnego pisma procesowego.

Klikając na miniaturę dokumentu (po lewej stronie) pobiorą Państwo bezpłatny wzór pozwu. Wzór ma za zadanie przybliżyć Państwu strukturę omawianego pisma procesowego. Rozmaite pozycje pozwu omówione zostaną poniżej. Liczymy, że niniejsze wskazówki pozwolą Państwu zrozumieć na czym polega sporządzanie pozwu do stopnia umożliwiającego samodzielne przygotowanie tego pisma. Jeśli uznają Państwo, że bezpieczniej będzie skorzystać z pomocy radców prawnych, zapraszamy do skorzystania z usług Kancelarii Radcowskiej Legate.

(#1) Sporządzając jakiekolwiek pismo procesowe, w pierwszej kolejności musimy określić sąd, do którego pismo to wnosimy. Prawo przewiduje ściśle jaki sąd jest przeznaczony do rozpoznania konkretnej sprawy. Sprawy alimentacyjne rozpatrywane sa zawsze przez sądy rejonowe - wydziały rodzinne i nieletnich. Powództwo o obniżenie alimentów należy wnieść do sądu rejonowego właściwego miejscowo dla danej sprawy - a więc właściwego ze wzgędu na miejsce zamieszkania pozwanego (osoby uprawnionej do alimentów). Aktualnie zdecydowana większość sądów na swych stronach internetowych informuje dla jakiego obszaru są właściwe miejscowo. W przeciwieństwie do spraw o zasądzenie alimentów lub ich podwyższenie, powód nie ma w tym przypadku możliwości wniesienia pozwu przed sąd właściwy ze względu na własne miejsce zamieszkania.

(#2) Powodem w przypadku pozwu o obniżenie alimentów jest zawsze osoba zobowiązana do alimentów. Przy określeniu stron sprawy (a więc powoda oraz pozwanego), podajemy również obowiązkowo ich adres zamieszkania. UWAGA: Począwszy od dnia 07.07.2013 r. powód będący osobą fizyczną zobowiązany jest również do wskazania w pozwie swojego numeru PESEL.

(#3) Pozwanym jest osoba uprawniona do alimentówW najczęstsztym przypadku, gdy obniżenia alimentów dochodzi jedno z rodziców małoletniego dziecka, jako pozwanego wskazujemy małoletnie dziecko, z dopiskiem, iż jest ono reprezentowane przez rodzica - przykładowo: Jana Kowalskiego - ojca. Musimy także pamiętać, by obok imienia i nazwiska pozwanego podać również jego adres zamieszkania.

(#4) Wartość przedmiotu sporu musi zostać obowiązkowo podana gdy wychodzimy z powództwem o prawa majątkowe. Prawem majątkowym jest oczywiście również prawo do alimentów. Jaką więc należy wpisać wartość przedmiotu sporu? Jeśli żądamy obniżenia zobowiązania alimentacyjnego przykładowo o 500 zł miesięcznie, wartością przedmiotu sporu jest iloczyn różnicy między kwotą dotychczasową a kwotą żądaną oraz liczby 12 miesięcy (art. 22 Kodeksu postępowania cywilnego). W naszym przykładzie, wartość przedmiotu sporu wyniesie więc 12 x 500 = 6000 zł.

(#5) W kolejnej pozycji pozwu powinniśmy wskazać w czyim imieniu żądamy obniżenia alimentów. Obniżenia alimentów można żądać w imieniu własnym, bądź w imieniu swego mocodawcy - jako pełnomocnik (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa). Pełnomocnikiem procesowym w sprawie alimentacyjnej, zgodnie z art. 87 §1 Kpc mogą być (poza radcą prawnym i adwokatem): rodzic, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. Pełnomocnik musi zawsze do pozwu dołączyć dokument udzielający pełnomocnictwa. W najczęstszym przypadku (nie licząc sytuacji, w których powód jest reprezentowany przez radcę prawnego lub adwokata) pozew o obniżenie wysokości alimentów wnosi się więc w imieniu własnym.

(#6) Przechodząc do żądań pozwu, w pierwszej kolejności musimy wskazać czego i od kogo żądamy. Podajemy więc, że żądamy by sąd obniżył zobowiązanie alimentacyjne przykładowego Jana Kowalskiego - jako ojca pozwanego - o przykładowe 500 zł miesięcznie (podajemy dokładnie z jakiej wysokości na jaką nową wysokość). Wskazujemy ponadto, czy alimenty płatne mają być do ręki (w gotówce), czy też na rachunek bankowy. Zdecydowanie zalecamy aby żądać płatności na rachunek bankowy - osoba płacąca alimenty ma wtedy dowód, że je opłaca. W dalszej kolejności wskazujemy komu mają być płatne alimenty - czy bezpośrednio osobie uprawnionej do alimentów (jeśli jest to np. pełnoletnie dziecko zobowiązanego), czy też przedstawicielowi ustawowemu osoby uprawnionej (np. matce małoletniego dziecka).

(#7) Następnie warto wnieść o zobowiązanie pozwanego do zwrotu powodowi poniesionych przez niego kosztów procesu. Strona dochodząca obniżenia wysokości alimentów, w przeciwieństwie do strony dochodzącej ich podwyższenia lub zasądzenia, nie jest zwolniona z kosztów sądowych (w tym opłaty wpisowej od pozwu), stąd wytoczenie takiego powództwa niemal zawsze będzie wiązało się z koniecznością poniesienia jakichś kosztów. Uprawnieni do alimentów są szczególnie chronieni w polskim porządku prawnym i sądy niechętnie nakładają na nich obowiązek zwrotu kosztów postępowania poniesionych przez zobowiązanego do alimentacji. Dobrze jest więc wykazać przed sądem, że powód próbował wcześniej uzyskać zgodę pozwanego na obniżenie wysokości alimentów - poprzez zawarcie ugody sądowej lub pozasądowej i wytoczenie powództwa było konieczne dlatego właśnie, że nie udało się mu takiej ugody uzyskać.

(#8) Kolejnym zapisem jaki zamieszczany jest w większości pozwów, jest żądanie rozpoznania sprawy przez sąd także w przypadku nieobecności powoda. Bez takiego zapisu, w większości spraw, w tym w sprawie o obniżenie alimentów, sąd może zawiesić postępowanie jeśli powód nie stawi się bez usprawiedliwienia na pierwszą rozprawę. Zawieszenie postępowania oddali z kolei moment uzyskania przez powoda żądanego przez niego rozstrzygnięcia.

(#9) Bardzo ważnym punktem pozwu jest żądanie przeprowadzenia przez sąd dowodów, które wykażą, że nasze żądania są zasadne. W miejscu tym powołać można rozmaite dowody - np. świadków (wymieniając ich z imienia i nazwiska, i wskazując ich adresy zamieszkania - by sąd mógł ich wezwać na rozprawę), dokumenty (takie jak umowy, wyciągi z rachunków bankowych, paragony, faktury, recepty) wskazujące na spadek potrzeb finansowych uprawnionego do alimentów bądź niższe możliwości majątkowe zobowiązanego, dowody z opinii biegłych (np. dla wykazania choroby powoda, z którą wiążą się określone koszty leczenia uszczuplające jego możliwości alimentacyjne). Pamiętać należy, iż żądając (najlepiej w podpunktach) przeprowadzenia przez sąd kolejnych dowodów, zobowiązani jesteśmy wskazać sądowi co ma dany dowód udowodnić.

(#10) Uzasadnienie jest częścią pozwu, w której strona powodowa obowiązana jest wykazać dlaczego jej żądania są słuszne. Jest to zwykle najdłuższa, najbardziej opisowa część pisma, w której należy uzasadnić dlaczego dotychczasowa wysokość alimentów jest zbyt duża oraz wskazać okoliczności, które uzasadniają jej obniżenie. Okolicznościami taki są spadek potrzeb finansowych pozwanego lub obniżenie możliwości majątkowych powoda.

(#11) Stałym, zawsze dołączanym do pozwu załącznikiem jest odpis pozwu i jego załączników (a więc po prostu drugi egzemplarz pozwu oraz załączników), który sąd przesyła następnie pozwanemu. Zawsze należy pamiętać o dołączeniu tego drugiego kompletu dokumentów, w przeciwnym bowiem razie wezwie nas do tego sąd, co wydłuży czas potrzebny do obniżenia alimentów. Kolejnymi załącznikami są dokumenty, na które powołujemy się w pozwie (dowody). Załączyć należy również dokument będący podstawą ustanawiającą dotychczasową wysokość alimentów (odpis wyroku sądu lub ugody/umowy o wysokość alimentów). Strona dochodząca obniżenia alimentów zobowiązana jest do opłacenia pozwu, stąd musi załączyć także dowód uiszczenia opłaty od pozwu - w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu (nie niższej jednak niz 30 zł). Jeśli pozew składa pełnomocnik, wśród załączników musi się znaleźć również dokument pełnomocnictwa.