Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookie. Cookie to drobny plik wysyłany przez stronę www i przechowywany w pamięci Państwa przeglądarki internetowej. Wykorzytywane przez nas pliki cookie nie umożliwiają Państwa identyfikacji, używamy ich jedynie w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Przeglądanie strony bez uprzedniej zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej oznacza zgodę na instalację plików cookie w pamięci Państwa przeglądarki. Poprzez zmianę ustawień przeglądarki mogą Państwo zapobiec instalacji plików cookie. Klikając w odpowiedni link znajdą Państwo instrukcje dla następujących przeglądarek: chrome | firefox | IE | opera.
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Ocena użytkowników:  / 23
SłabyŚwietny 

wzór pozwu o zasądzenie alimentówWzór pozwu o alimenty wraz z wyjaśnieniami.

Drodzy Państwo, pragniemy przedstawić bezpłatny wzór pozwu o zasądzenie alimentów przygotowany wraz z szeregiem wskazówek, które mogą okazać się Państwu przydatnymi przy sporządzaniu własnego pozwu.

Klikając na miniaturę dokumentu (po lewej stronie) pobiorą Państwo bezpłatny wzór pozwu. Wzór ma za zadanie przybliżyć Państwu strukturę omawianego pisma procesowego. Rozmaite pozycje pozwu omówione zostaną poniżej. Liczymy, że niniejsze wskazówki pozwolą Państwu zrozumieć na czym polega sporządzanie pozwu do stopnia umożliwiającego samodzielne przygotowanie tego pisma. Jeśli uznają Państwo, że bezpieczniej będzie skorzystać z pomocy radców prawnych, zapraszamy do skorzystania z usług Kancelarii Radcowskiej Legate.

(#1) Sporządzając jakiekolwiek pismo procesowe, w pierwszej kolejności musimy określić sąd, do którego pismo to wnosimy. Prawo przewiduje ściśle jaki sąd jest przeznaczony do rozpoznania konkretnej sprawy. Sprawy alimentacyjne rozpatrywane sa zawsze przez sądy rejonowe - wydziały rodzinne i nieletnich. Pozew należy więc wnieść do sądu rejonowego właściwego miejscowo dla danej sprawy - a więc właściwego ze wzgędu na miejsce zamieszkania pozwanego (osoby, od której domagamy się alimentów) bądź miejsce zamieszkania powoda (osoby uprawnionej do alimentów). Aktualnie zdecydowana większość sądów na swych stronach internetowych informuje dla jakiego obszaru są właściwe miejscowo.

(#2) Powodem w przypadku pozwu o alimenty jest zawsze osoba uprawniona do alimentów. Najczęściej, gdy alimentów dochodzi w imieniu dziecka jedno z jego rodziców, jako powoda wskazujemy małoletnie dziecko, z dopiskiem, iż jest ono reprezentowane przez rodzica - przykładowo: Jana Kowalskiego - ojca. Przy określeniu stron sprawy (a więc powoda oraz pozwanego), podajemy również obowiązkowo ich adres zamieszkania. UWAGA: Począwszy od dnia 07.07.2013 r. powód będący osobą fizyczną zobowiązany jest również do wskazania w pozwie swojego numeru PESEL.

(#3) Pozwanym jest osoba, od której żądamy płatności alimentów. Podobnie jak w przypadku powoda, zawsze musimy pamiętać, by obok imienia i nazwiska pozwanego podać również jego adres zamieszkania.

(#4) Wartość przedmiotu sporu musi zostać obowiązkowo podana gdy wychodzimy z powództwem o prawa majątkowe. Prawem majątkowym jest oczywiście również prawo do alimentów. Jaką więc należy wpisać wartość przedmiotu sporu? Jeśli żądamy zasądzenia od pozwanego alimentów w wysokości np. 500 zł miesięcznie, wartością przedmiotu sporu jest iloczyn tej żądanej miesięcznie kwoty oraz liczby 12 miesięcy (art. 22 Kodeksu postępowania cywilnego). W naszym przykładzie, wartość przedmiotu sporu wyniesie więc 6000 zł.

(#5) W kolejnej pozycji pozwu powinniśmy wskazać w czyim imieniu żądamy alimentów. Alimentów można żadać bądź w imieniu własnym, bądź w imieniu swego małoletniego dziecka (jako jego przedstawiciel ustawowy), bądź w imieniu swego mocodawcy - jako pełnomocnik (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa). Pełnomocnikiem w sprawie alimentacyjnej, zgodnie z art. 87 §1 Kpc mogą być (poza radcą prawnym i adwokatem): rodzic, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. Przykładowo, pełnoletni wnuk może być pełnomocnikiem swego dziadka w sprawie o alimenty należne dziadkowi od innego wnuka, a rodzic może być pełnomocnikiem swego pełnoletniego dziecka (w przypadku dziecka małoletniego rodzic jest jego przedstawicielem ustawowym, stąd pełnomocnictwo nie jest wymagane) żądając alimentów od drugiego z rodziców. Pełnomocnik musi zawsze do pozwu dołączyć dokument udzielający pełnomocnictwa.

(#6) Przechodząc do żądań pozwu, w pierwszej kolejności musimy wskazać czego przede wszystkim żądamy i od kogo. Podajemy więc, że żądamy od przykładowego Jana Kowalskiego - jako ojca powoda - alimentów w wysokości .... zł miesięcznie, płatnych np. na rachunek bankowy powoda, bądź przedstawiciela ustawowego powoda (podajemy nr rachunku - np. matka małoletniego dziecka jest jego przedstawicielem ustawowym i podaje swój nr rachunku, gdyż jest ona uprawniona do odbioru alimentów należnych dziecku od ojca).

(#7) W dalszej kolejności - opcjonalnie - możemy żądać zabezpieczenia prawa powoda do alimentów na czas trwania procesu. Należy mieć świadomość, iż sprawy alimentacyjne ciągną się miesiącami i trwają bardzo często dłużej niż rok, a uprawniony do alimentów może potrzebować należnych mu kwot jak najszybciej. W przypadku takim możemy żądać by sąd zabezpieczył w drodze postanowienia prawo uprawnionego do alimentów na czas trwania procesu i nakazał pozwanemu by do momentu wydania ostatecznego wyroku wypłacał powodowi określoną kwotę tytułem alimentów. W przypadku spraw o alimenty warto zawrzeć w pozwie taki punkt, gdyż najczęściej przyspiesza on realnie moment, od ktorego pozwany zaczyna wypłacać powodowi alimenty. Punkt ten, tak samo jak każde inne żądanie pozwu, należy uzasadanić w części uzasadnieniowej pozwu.

(#8) Następnie warto wnieść o zobowiązanie pozwanego do zwrotu powodowi poniesionych przez niego kosztów procesu. Punktu tego specjalnie nie trzeba uzasadniać i nic on nas nie kosztuje, natomiast w razie poniesienia jakichkolwiek kosztów procesu, możemy żądać by sąd w wyroku końcowym nakazał pozwanemu ich zwrot. W sprawach alimentacyjnych strona dochodząca alimentów jest zwolniona od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, w tym opłaty wpisowej od pozwu, więc gdy nie korzysta z pomocy radcy prawnego, ani adwokata, bardzo często nie poniesie żadnych realnych kosztów procesu, stąd punkt ten nie jest w takim przypadku konieczny.

(#9) Kolejnym formalnym zapisem jaki zamieszczany jest w większości pozwów, jest żądanie rozpoznania sprawy przez sąd także w przypadku nieobecności powoda. Bez takiego zapisu, w większości spraw, w tym w sprawie o alimenty, sąd może zawiesić postępowanie jeśli powód nie stawi się bez usprawiedliwienia na pierwszą rozprawę. Zawieszenie postępowania wydłuży z kolei znacząco czas dochodzenia roszczeń.

(#10) Bardzo ważnym punktem pozwu jest żądanie przeprowadzenia przez sąd dowodów, które wykażą, że nasze żądania są zasadne. W miejscu tym powołać można rozmaite dowody - np. świadków (wymieniając ich z imienia i nazwiska, i wskazując ich adresy zamieszkania - by sąd mógł ich wezwać na rozprawę), dokumenty (takie jak umowy, wyciągi z rachunków bankowych, paragony, faktury, recepty, wskazujące na wysokość potrzeb finansowych powoda oraz istnienie możliwości majątkowych pozwanego na zaspokojenie tychże uzasadanionych potrzeb powoda), dowody z opinii biegłych (np. dla wykazania wartości majątku pozwanego lub choroby powoda, z którą wiążą się określone koszty leczenia). Pamiętać należy, iż żądając (najlepiej w podpunktach) przeprowadzenia przez sąd kolejnych dowodów, zobowiązani jesteśmy wskazać sądowi co ma dany dowód udowodnić. Proponujemy tutaj stosowanie zapisów takich jak: "przeprowadzenie dowodu z przesłuchania Anny Iksińskiej (babci małoletniej powódki) - dla wykazania, iż całokształt opieki nad powódką sprawuje jej matka".

(#11) Uzasadnienie jest częścią pozwu, w której strona powodowa obowiązana jest wykazać dlaczego jej żądania są słuszne. Jest to zwykle najdłuższa, najbardziej opisowa część pisma, w której należy uzasadnić na jakiej podstawie pozwany obowiązany jest do płatności alimentów oraz wykazać jak wysokie są potrzeby powoda oraz uwiarygodnić, że sytuacja majątkowa pozwanego uzasadnia wysokość naszych żądań. W uzasadnieniu należy również wskazać dlaczego żądamy zabezpieczenia powództwa (jeżeli go żądamy).

(#12) Stałym, zawsze dołączanym do pozwu alimentacyjnego załącznikiem jest odpis pozwu i jego załączników (a więc po prostu drugi egzemplarz pozwu oraz załączników), który sąd przesyła następnie pozwanemu. Zawsze należy pamiętać o dołączeniu tego drugiego kompletu dokumentów, w przeciwnym bowiem razie wezwie nas do tego sąd, co wydłuży czas potrzebny do uzyskania alimentów. Kolejnymi załącznikami są dokumenty, na które powołujemy się w pozwie (dowody) oraz dokument uzasadniający, że na pozwanym ciąży obowiązek alimentacji. W najczęstszym przypadku, gdy dziecko (czy to osobiście, czy przez przedstawiciela) dochodzi alimentów od rodzica, dokumentem tym będzie odpis aktu urodzenia dziecka. Zawsze należy pamiętać o dołączeniu tego dokumentu. Jeśli pozew składa pełnomocnik, wśród załączników musi się znaleźć również dokument pełnomocnictwa.

Masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz pomocy prawnej - skontaktuj się z nami:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.